Zasady współpracy

 

Zasady współpracy

 1. Zlecenie druku powinno mieć każdorazowo formę pisemną (e-mail wysłany na druk@wydrukcyfrowy.com.pl), z wyszczególnieniem formatu pracy, nakładu, kolorystyki, papieru oraz innych elementów mających wpływ na proces produkcji. Zamówienie powinno też zawierać pełne dane Zamawiającego do wystawienia faktury VAT.
 2. Terminy druku podane przy poszczególnych produktach dotyczą dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. Składając zlecenie Klient akceptuje koszty druku i zobowiązuje się je pokryć.
 4. Standardową formą płatności jest płatność gotówką przy odbiorze lub płatność „z góry” przelewem.
 5. Przy zleceniach o wartości powyżej 100 zł netto możemy wymagać wpłaty zaliczki bądź przedpłaty całości należnej kwoty.
 6. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty odebrania nakładu w formie pisemnej (e-mail wysłany na druk@wydrukcyfrowy.com.pl) bądź osobiście w biurze firmy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrócenie 100% reklamowanego nakładu. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma propozycję poprawienia wadliwego wyrobu bądź zwrotu kwoty zapłaconej za druk.
 7. Przedmiotem reklamacji nie mogą być cechy charakterystyczne dla danej technologii druku (cyfrowego, solwentowego, UV lub offsetowego).
 8. W przypadku zlecania tego samego druku w odrębnych zleceniach, mogą wystąpić różnice kolorystyczne pomiędzy partiami wynikające z technologii druku. Różnice te nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy (ortograficzne, literówki itp.) w drukowanych pracach. Obowiązkiem klienta jest staranne sprawdzenie pracy przed zleceniem druku, w szczególności dotyczy to numerów telefonów i adresów na wizytówkach.
 10. Odpowiedzialność Operatora Serwisu za ewentualne szkody (straty i utracone korzyści) wyrządzone Klientowi poprzez nienależyte lub nieterminowe wykonanie usługi ograniczona jest do wysokości zapłaconego wynagrodzenia za daną usługę.
 11. W przypadku zlecenia Operatorowi Serwisu wykonania projektu graficznego druku/publikacji, Zamawiający otrzymuje jako efekt prac produkcyjny plik drukarski PDF. Operator Serwisu w ramach wynagrodzenia za projekt nie udostępnia plików otwartych (edytowalnych) ani nie udostępnia fontów (czcionek) czy też elementów projektu, takich jak zdjęcia czy grafiki, których zgodnie z zapisami odpowiednich licencji nie ma prawa rozpowszechniać.
 12. Ceny przedstawione na stronie www.WydrukCyfrowy.com.pl mają charakter informacyjny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 13. Kalkulacje kosztów druku ważne są przez 10 dni roboczych od daty sporządzenia. Warunkiem złożenia zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie aktualnych kosztów druku. Konieczność potwierdzenia aktualnych kosztów druku dotyczy także zleceń, których wyceny znajdują się na stronach serwisu WydrukCyfrowy.com.pl
 14. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika Operatora Serwisu.
 15. Operatorem Serwisu www.WydrukCyfrowy.com.pl jest Pracownia Register, ul. Halczyna 7, Kraków.